రాజమండ్రి డైరీ-11

నమ్మకం, పరస్పర విశ్వాసం-ఎంతో ఆరోగ్యంగా వుండే మానవసమాజాల్లోగాని సాధ్యం కాదు అనుకోవాల్సి వస్తోంది. దాన్నే మరోలా కూడా చెప్పవచ్చు. నమ్మకం లేందే, విశ్వాసం పాదుకోందే మనుషుల సంబంధాలు ఆరోగ్యంతో తొణికిసలాడవు- అని.

రాజమండ్రి డైరీ-9

దినచర్య ఆత్మనుంచి వస్తుంది. ఆత్మ దైనందిన జీవితంలోంచి రూపొందుతుంది. ఇక్కడ ఏది దేన్ని destroy చేస్తూంది? మంచి హృదయమున్న మనుషులు మన దినచర్యలో భాగమయితే, అప్పుడు ఆత్మ ఈ బండబారిపోవడం నుంచి కాస్త కాస్త ప్రాణం పోసుకుంటూ వుంటుంది. కాని, ఏరీ అలాంటివాళ్ళు?