రాజమండ్రి డైరీ-2

చిన్ని చిన్ని బాధల్నే అట్లా చటుక్కున మర్చిపోయినప్పుడు అంత హాయి కలుగుతుంటే, మరీ యీ రూపంలేని, పేరు తెలియని మహాబాధ అంతా తొలిగిపోయినప్పుడు ఎట్లా ఉంటుంది? అసలది తొలగిపోవడమంటూ వుంటుందా?

రాజమండ్రి డైరీ-1

నా రాజమండ్రి డైరీలో ఆ సాహిత్యచర్చలు, ఆ పుస్తకాలు, ఆ స్పర్థలు, ఆ మనస్పర్థలు వాటిని దాటి ఆ బృందగానంలోని సంతోషం మీకు నచ్చుతుందేమో అనుకుంటూ కొన్ని పేజీలు మూడు నాలుగు వారాలపాటు మీతో పంచుకుందామనుకుంటున్నాను