ఉపనిషత్తులు

105

తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంవారు ఏర్పాటు చేసిన సదస్సులో ఉపనిషత్తుల్లో విద్యల గురించి వాడ్రేవు చినవీరభద్రుడు చేసిన ప్రసంగం.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s