వియోగ బాధ, విరహజ్వాల

ఆయనెప్పుడూ అనేవారు: 'ఈశ్వరుడి గురించి కాకపోతే ఏ మాటలైనా వృథా. ఇక ఈశ్వరుడి మాటలెట్లానూ బిగ్గరగా మాట్లాడుకునేవి కానేకావు.'