భాష, భక్తులు, భగవంతుడు

ప్రాచీన కాలంలో మార్గ, దేశి సంప్రదాయాల మధ్య సమన్వయం సాధించిన తెలుగు భాష ఇప్పుడు గ్లోబల్, లోకల్ ధోరణుల మధ్య సమన్వయానికి ప్రయత్నిస్తున్నదని వివరించాను.

మేలిమి సభలు

ఆ రోజు అచ్చంగా ఆరుగురమే ఉన్నాం. అది నా జీవితంలో నేనింతదాకా హాజరైన కవిత్వావిష్కరణ సభల్లో మరీ మేలిమి సభల్లో ఒకటని మరో మారు చెప్పకుండా ఉండలేకపోతున్నాను.