మెడిటేషన్స్-3

మనుషులూ దేవతలూ కలిసి నిర్మిస్తే తప్ప ఒక మనిషి మనిషిగా రూపొందలేడని గుర్తుపట్టాడు ఆయన, అందుకనే తన గ్రంథం మొదటి అధ్యాయాన్ని మనుషులకీ, దేవతలకీ కృతజ్ఞతా సమర్పణగా రాసుకున్నాడు.

Exit mobile version
%%footer%%