నవ్యానందం

అనువాదం లానే గానం కూడా ఒక కావ్యానికి కొత్త తలుపు తెరుస్తుంది. అంతవరకూ మనం ఎన్ని సార్లు చదివి వున్నా కూడా మన దృష్టి నిలవని ఏ పంక్తిమీదనో, పదబంధం మీదనో అకస్మాత్తుగా వెలుగు పడుతుంది. మళ్ళా ఆ కావ్యం మనకి మరింత సన్నిహితమవుతుంది.

కొత్త గీతాంజలి

రోజూ జీవించే జీవితమే, కవి చూసినప్పుడు, కొత్తగా కనిపించినట్టే, మనం ఇంతకుముందు ఎన్నో సార్లు, ఎన్నో అనువాదాల్లో చదివిన కవిత్వమే, మళ్ళా కొత్తగా కనిపించడం మంచి అనువాదం లక్షణం.