మన కాలపు మార్కస్ అరీలియస్

ఎందుకంటే, స్టోయిక్కులు చెప్పినట్లుగా ప్రపంచాన్ని మార్చడం మనచేతుల్లో లేని పని. కాని ప్రపంచం పట్ల మన స్పందనలూ, ప్రతి స్పందనలూ మాత్రం మన చేతుల్లో ఉన్నవే. వాటిని మనం అదుపుచేసుకోగలిగితే, మనం ఈ ప్రపంచాన్ని ఏ విధంగా సమీపించాలో ఆ విధంగా సమీపించగలిగితే, తప్పకుండా మనమున్న మేరకు ప్రపంచం మారడం మొదలుపెడుతుంది. విమర్శ, ఖండన, ద్వేషం, దూషణ చెయ్యలేని పని మన జీవితమే ఒక ఉదాహరణగా మనం చెయ్యగలుగుతాం.

నా దేశ యువజనులారా

ఎమెస్కో ప్రచురించిన ఈ గ్రంథాన్నిడా.పి.వి.నరసింహారావు ఆవిష్కరించారు. ఈ అనువాదానికి 2008 కు గాను ఉత్తమ అనువాదంగా కేంద్రసాహిత్య అకాదెమీ పురస్కారం లభించింది.

ఎవరికీ తలవంచకు

సరాసరి తన హృదయాని చీల్చుకు వచ్చే సరళవాక్యాలతో జాతి జీవితం పట్ల తన మమేకత్వాన్ని మనతో కలాం పంచుకోవడం ఈ పుస్తకం సారాంశం. మానవ, జాతీయ, గ్లోబల్ అంశాలెన్నిటిపైనో కలాం మదిలో చెలరేగిన భావాల సమాహారం ఈ పుస్తకం. సరాసరి మన ఎదురుగా నిలబడి మన కళ్ళల్లోకి కళ్ళుపెట్టి చూస్తూ మనల్ని ఉత్తేజితుల్ని చేస్తుండే మంత్రమయవాక్యాల సంపుటం ఈ పుస్తకం.