లోపలి దారి

. ఒకసారి అతడు నన్ను ఆర్మూరులో వాళ్ళ అక్కగారి ఇంటికి తీసుకువెళ్ళాడు. తన తల్లిదండ్రుల్ని పరిచయం చేసాడు. వాళ్ళ నాన్నగారు రాజులు గారిని చూడగానే ఆయన ఒక కర్మయోగి అని గుర్తుపట్టగలిగాను. ఆ యోగవశిష్టుడి యోగవాశిష్టమే గంగారెడ్డికి దక్కిందని అర్థమయింది.