నా చంపారన్ యాత్ర-3

నేను పాట్నాలో అడుగుపెట్టినప్పటినుంచే గాంధీ నడిచిన దారి, బుద్ధుడు నడిచిన దారి నా ముందు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. కాని, ఈ సారికి గాంధీపథం లో పయనిద్దామనీ, మరోసారి బుద్ధుడు తిరిగిన తావుల్లో సంచరిద్దామనీ అనుకున్నాను. కాని, ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి, గాంధీదారీ, బుద్ధుడి దారీ ఒకదానితో ఒకటి కలిసిపోయాయి.