థిచ్ నాట్ హన్-5

ద్దరు స్త్రీ పురుషులు లేదా ఇద్దరు మనుషులు ప్రేమలో పడ్డప్పుడు వాళ్ళల్లో గొప్ప శక్తిపాతం సంభవిస్తుంది. కాని దాన్నెట్లా ఎదుర్కోవాలో, ఆ శక్తిని, తమ శ్రేయానికీ, చుట్టూ ఉన్న లోక శ్రేయానికీ ఎట్లా వినియోగించుకోవాలో వాళ్ళకి తెలీదు. వినియోగించుకోవచ్చని చెప్పేవాళ్ళూ లేరు, చెప్పినా ఎలా వినియోగించుకోవాలో తెలిసినవాళ్ళూ లేరు.