డాక్ ఘర్

కాని ఆ పరిశోధకురాలు ఈ క్వారంటైన్ సమయంలో ఆ నాటిక గుర్తుకు తెచ్చి నా మనసుని చెప్పలేనంతగా మెత్తపరిచింది. టాగోర్ 1912 లో రాసిన ఆ నాటిక వందేళ్ళ తరువాత ఎంత కొత్త అర్థాన్ని సంతరించుకుంది!

పుష్పప్రీతి

తానిట్లా గీతాలల్లుకుంటూ ఉంటే లోకానికి ఏం మేలు జరుగుతుందని ఒకసారి ఎవరో టాగోర్ అని అడిగారట. అందుకాయన ఈ పొగడచెట్టు వల్ల ఈ ప్రపంచానికి ఎంత ప్రయోజనమో తన కవిత్వం వల్లా అంతే అని సమాధానమిచ్చాడట.

ఉదయాకాశంలో పేరు పిలిచారు

ఆ ద్రవీకరణసామర్థ్యం టాగోర్ దా, చలంగారిదా, లేక ఇప్పటికే కరిగిపోయిన నా హృదయానిదా చెప్పలేను. కాని, ఇదిగో, ఈ ఫాల్గుణ ప్రభాతాన్న ఏ పుట తెరిచినా నా హృదయాన్ని ఊడబెరికి బయటకు లాక్కున్నట్టే ఉంది.

Exit mobile version
%%footer%%