ఇదొక్కటే అమలినప్రేమ

ఇరవయ్యవశతాబ్దం ప్రపంచానికి గొప్పకవుల్ని ప్రసాదించింది. వాళ్ళల్లో మనం చదివితీరవలసిన మహాకవుల్లో నజీం హిక్మత్ (1902-1963) కూడా ఒకడు.