గోండీ సాహిత్యం కోసం

మరి గోండీ స్థానం ఏమిటి? గోండీ రచయితలెవరు? గోండీ నుంచి తెలుగు, ఇంగ్లిషు, హిందీలోకి, ఇతరభాషలనుంచి గోండీలోకి ఏమైనా పుస్తకాలు అనువాదమయ్యాయా?

నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్ వారి స్టాలు

మిత్రులారా, మీ దగ్గర వంద రూపాయలు మాత్రమే ఉన్నా,అత్యద్భుతమైన పుస్తకాలు దొరికే చోటు నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్ వారి స్టాలు. అక్కడ కురతలైన్ హైదర్ రాసిన 'అగ్నిధార' దొరుకుతుంది. కురతలైన్ అగ్రశ్రేణి ఉర్దూ రచయిత్రి, జ్ఞానపీఠ పురస్కార స్వీకర్త.