నాది దుఃఖం లేని దేశం

కబీరు కవిత్వం నుంచి వాడ్రేవు చినవీరభద్రుడు ఏరి కూర్చిన కవితల సంకలనం, అనువాదం. తెలుగులో కబీరుకి సంబంధించి ఇంత సమగ్ర సంకలనం ఇదేనని చెప్పవచ్చు.

కబీరు-1

హీరాలాల్ మాష్టారి దగ్గర చదువుకున్నందుకైనా, తాడికొండలో ఆయన నోటివెంట లలితమధురంగా కబీర్ దోహాల్ని విన్నందుకైనా, కబీర్ ని నేరుగా హిందీలోనే ఎందుకు చదవకూడదని, ఇప్పుడు శ్యాం సుందర్ దాస్ సంకలనం చేసిన కబీర్ గ్రంథావళి సటీకంగా పఠించడం మొదలుపెట్టాను

కబీరు-2

కబీర్ కవిత్వం ప్రధానంగా మూడు ఆధారాలనుంచి లభించింది. ఒకటి, నానక్ సేకరించి 'ఆదిగ్రంథం'లో సంకలనం చేసిన కొన్ని దోహాలు, పదాలు. మరొకటి తూర్పు ప్రాంతాల్లో కబీర్ పంథీయులు ఒక పవిత్రగ్రంథంగా పరిగణిచే 'బీజక్', మూడవది, రాజస్థాన్ ప్రాంతం నుంచి సేకరించిన కబీర్ రచనావళి.