తొలి తెలుగు శాసనం

ఇవాళ ఏ కార్యాలయంలోనూ కూడా తెలుగులో ఒక ఉత్తరం కూడా రాయడానికి సిద్ధంగా లేని మనం దాదాపు పదిహేను శతాబ్దాల కిందట దానశాసనాన్ని నలుగురూ చదివేలా తెలుగులో చెక్కించిన ఆ రాజుల్నీ, ఆ పాలననీ ఏమని ప్రశంసించగలుగుతాం!