ఆషాఢమేఘం-11

ముల్లైప్పాట్టు ఒక సాధారణ ప్రణయ కవిత స్థాయి నుంచి ఒక శుభాకాంక్షగా మన కళ్ళముందు ఎదిగిపోతుంది. మేఘసందేశంలో కాళిదాసు ప్రణయవార్తకీ, శుభాకాంక్షకీ మధ్య సరిహద్దుని చెరిపేసాడని టాగోర్ అంటున్నప్పుడు, కాళిదాసుకన్నా ఎంతో కాలానికి పూర్వమే ఒక ప్రాచీన తమిళ కవి ఆ పని చేసాడని ఆయనకు తెలీదు!

కలవరపరిచిన వ్యాసం

చదవండి ఈ వ్యాసం. షేక్ స్పియర్, కిర్క్ గార్డ్, డాస్టవస్కీ, టాల్ స్టాయి, కామూ, కాఫ్కా ల సమకాలికుడొకడు వాళ్ళతో సాగిస్తున్న ఒక సంభాషణని చెవి ఒగ్గి ఆలించండి. మనల్ని పట్టుకున్న జీవితజ్వరం నుంచి ఎంతో కొంత ఉపశమనం దొరక్కపోదు.