కొంగలు

సోవియెట్ రష్యా సజీవంగా ఉన్న రోజుల్లో, సోవియెట్ సాహిత్యం విస్తారంగానూ, చౌకగానూ లభ్యమయ్యే రోజుల్లో, నా చేతుల్లోకి వచ్చిన ఇద్దరు కకేషియన్ కవుల అద్భుతమైన కవిత్వం నేను మరవలేను. ఒకరు కైసెన్ కులియెవ్ అనే బల్కార్ కవి, మరొకరు రసూల్ గంజాతొవ్ అనే అవార్ కవి.