దివ్యప్రేమగీతం-7

కలువపూలు ఏరుకోవడం! ఎంత అద్భుతమైన మాట!నీ జీవితంలో నీకొక ప్రేమికుడు లభ్యమైతే, అతడు పొలాల్లో కలువపూలు ఏరుకునే వాడే అయితే నువ్వు ఎంత ధన్యురాలివి! అంతకన్నా సుకుమార హృదయుణ్ణి ఊహించడం కష్టం

Exit mobile version
%%footer%%