స్వీడిష్ కవిత్వంతో మరోసారి

ఆక్టేవియో పాజ్ ఒక ఇంటర్వ్యూలో అన్నాడట: కవిత్వం అనువదించడం ప్రేమతో చేసే పని అని. ప్రేమతో చేసేవి కాకపోతే ఆ అనువాదాలకు అర్థమే లేదన్నాడట. ఈ అనువాదకులు ఆ మాటలు తలుచుకుంటూ మనకోసం అందించిన కానుక ఇది.