శాంతివనం: అనుభవాలు, ప్రయోగాలు

'అరుగులన్నిటిలోను ఏ అరుగు మేలు' అని అడిగితే 'పండితులు కూర్చుండు మా అరుగు మేలు' అన్నట్టు, పోరాటాలన్నిటిలోనూ, ఏ పోరాటం గొప్పదని అడిగితే, విద్యకి సంబంధించిన పోరాటాలూ, ప్రయత్నాలే సర్వోన్నతమైనవని నమ్ముతాను నేను.