కొండదిగువపల్లెలో

బాల్యం నుంచి నవయవ్వనంలో అడుగుపెట్టేటప్పుడు ఎప్పుడు పుడుతుందో, ఎప్పుడు అదృశ్యమైపోతుందో తెలియని తొలిప్రేమలాంటిది వసంతకాలం. వస్తున్న జాడ తెలుస్తుందిగాని ఎప్పుడు వస్తుందో, ఎప్పుడు వెళ్ళిపోతుందో తెలియదు. మనం మేలుకునేటప్పటికి వేసవి వేడి చుట్టూ వరదలెత్తుతుంది, ఇంతలోనే తొలి ఋతుపవనం మన ఆకాశాన్ని కమ్మేస్తుంది.