రేడియం తవ్వితీయడం

ఈ కవితల్లో కవి కొన్ని సార్లు ఏకాకి, కొన్ని సార్లు మహాసాంఘికుడు, కొన్ని సార్లు కైదీ, కొన్ని సార్లు స్వేచ్ఛాగాయకుడు. రష్యాలో కవిత్వం ఒక జీవన్మరణ సమస్య అన్నాడు యెవ్తుషెంకో. ఈ సంకలనంలోని మహాకవులంతా మృత్యువుతో ముఖాముఖి నిలబడి కవిత్వం చెప్పినవారే.

రజతయుగం

ఆరు గంటల రైలు ప్రయాణం, గంట కాబ్ ప్రయాణం తర్వాత ఇంటికొచ్చేటప్పటికి గడియారంలో తేదీ మారుతోంది. ఇంట్లో అడుగుపెట్టగానే బల్లమీద కొరియర్ పాకెట్. అందులో The Page and The Fire (ఆర్క్ పబ్లికేషన్స్, 2007) ఉందని నాకు తెలుసు. విప్పి చూద్దును కదా, నా అలసట అంతా ఎగిరిపోయింది.