కథా ఉద్యమాలు-1

ఇక రెండవ ప్రశ్న, ఆధునిక కథ డార్క్ రొమాంటిసిస్టు దశలోనే ఎందుకు ప్రభవించిందని? కారణం సుస్పష్టమే. కవిత్వం ఆదర్శాలు ప్రకటిస్తుంది. ఆ ఆదర్శాలు ఎక్కడ విఫలమవుతాయో,అక్కడ కథ పుట్టుకొస్తుంది. జీవితపు వైశాల్యాన్ని చిత్రించేది కవిత్వం, పగుళ్ళని పట్టుకునేది కథ. మనిషిలో అంతర్గతంగా ఉన్న వైరుధ్యాల్నీ, చీకటికోణాల్నీ, రహస్య ప్రదేశాల్నీ ఎత్తి చూపించి తద్వారా సత్యానికి మరింత సన్నిహితంగా ప్రయాణించాలని చూసిన డార్క్ రొమాంటిసిస్టుల చేతుల్లో చిన్నకథ రూపుదిద్దుకోవడంలో ఆశ్చర్యమేముంది?