జీవనరోచిష్ణుత

ఒక కవికీ, రచయితకీ అతడు రాసిన పుస్తకం ఒక సహృదయుడు చదివి మనఃపూర్వకంగా ప్రశంసిస్తే అంతకన్నా మించిన సత్కారం మరొకటి ఉండబోదు. అయితే ఆ సహృదయుడు కేవలం సాహిత్యాభిమాని మాత్రమే కాక, సాహిత్యవేత్త, ఉత్తమ సాహిత్యప్రమాణాలకు గీటురాయి వంటివాడు అయితే, ఆ సత్కారం కన్నా మించిన సత్కారం మరొకటి ఉండబోదు.