నీ శిల్పివి నువ్వే

అరీలియస్ ఎటువంటి సాత్త్వికజీవితం గురించి మాట్లాడేడో అటువంటి జీవితం జీవిస్తున్నవాళ్ళు నా సమకాలికుల్లో జయతి, లోహి. వారికి ఈ పుస్తకం కానుక చేస్తున్నాను.

మెడిటేషన్స్-14

తనలోంచి తనని విడదీసి చూసుకోగలడం. అంటే తన దేహం నుంచీ, తన శ్వాసనుంచీ తనను వేరు చేసి చూసుకోగలగడం, ఇదే యోగం, ఇదే యాగం. నిజానికి, మెడిటేషన్స్ పన్నెండవ అధ్యాయాన్ని గ్రీకు భాషలో ఒక రోమను రాసుకున్న కఠోపనిషత్తు అనడానికి నాకు ఎటువంటి సంకోచమూ కనిపించడమూ లేదు.