యుగయుగాల చీనా కవిత-6

కాని కవిత్వం మన ఆశయాల్ని మాత్రమే కాదు, మన జాగ్రత్ ప్రపంచపు సామాజిక రాజకీయ ఆకాంక్షల్ని మాత్రమే కాదు, మన రహస్యలోకాల్ని కూడా వెలికి తియ్యాలి. మంత్రనగరి సరిహద్దులు ముట్టితీరాలి.