తాడికొండ గురుకుల పాఠశాల

ఆ స్ఫూర్తి ఆ మట్టిలో, ఆ గాలిలో అలానే ఉందనుకుంటాను. సదుపాయాల కల్పనలో ఎగుడుదిగుళ్ళు ఉండవచ్చుగాక, కాని స్ఫూర్తిప్రసారంలో, తాడికొండ ఇప్పటికీ అంతే నవచైతన్యంతో కనిపించడం నాకెంతో సంతోషాన్నిచ్చింది.