స్వర్గం అంచు దగ్గర

మనుషులు కష్టానికీ, చెప్పలేనంత వేదనకీ లోనవడం కళ్ళముందు కనిపిస్తున్నా కూడా ప్రేమానురాగాల మాధుర్యం పలచబడకపోవడం ఆశ్చర్యాల్లోకెల్లా గొప్ప ఆశ్చర్యం.