రంగురంగుల కవిత్వం

గొప్ప అనువాదాలు వెలువడ్డప్పుడు ఒక భాష ఎంతో ఎత్తుకి ఎదుగుతుంది. గొప్ప కవిత్వాలు వెలువడ్డప్పుడు మరింత ఎత్తుకి ఎదుగుతుంది. కానీ, ఒకే కవిని మళ్ళీ మళ్ళీ అనువదించుకోడానికి ఉత్సాహపడ్డప్పుడు మాత్రమే ఒక భాష నిజంగా లోతుల్ని చవిచూస్తుంది.