గురుభక్తి

'నేను ఈ కురళ్ చెప్పినట్టే నడుచుకున్నాను. నేను చేసినదాని వల్ల ఎవరికీ ఏమీ హాని జరగలేదు. ఒకవేళ నేను చేసింది అయ్య తప్పే అనుకుంటే, నన్ను క్షమించగలరు' అన్నాడు.

అడవిమల్లె

ఆ ఊరేగింపులో ఉన్న నమ్మాళ్వారు ఉత్సవ మూర్తిని చూస్తూ నేను నా మనసులో ఇట్లా ప్రార్థించుకున్నాను: 'స్వామీ, నువ్వు తమిళవేదాన్ని అనుగ్రహించావని చెప్తారు. నేనొక తమిళ గ్రంథాన్ని వెతుక్కుంటూ నీ ఊరు వచ్చాను. తమిళభాషకు అంత దివ్యయశస్సును అనుగ్రహించిన నీకు నా కష్టం తెలియదా? తెలిసి కూడా నా పనుల్లో నాకు జయం కలగటంలేదంటే అది నీకు ఉచితమేనా? '.

అప్రమేయమైన ఆనందం

ఆ వ్యాసాలు భాష గురించి, ప్రాచీన కాలపు తమిళసమాజం చదువునీ, సాహిత్యాన్నీ ఎట్లా నెత్తిన పెట్టుకుందో ఆ విశేషాల గురించీ, అన్నిటికన్నా మిన్నగా తన గురువు మీనాక్షి సుందరం పిళ్ళై గురించీ, తన గురుకులవాసం గురించీను.