ఎమోషనల్ బ్లాక్ మెయిల్-2

మామూలుగా మనం మన స్నేహితులమీద అలగడానికీ, దెప్పిపొడవడానికీ, మామూలుగా దాంపత్యజీవితాల్లో సంభవించే పోట్లాటలకీ బ్లాక్ మెయిల్ కీ తేడా ఏమిటంటే, రెండోది ఒక ధోరణిగా, pattern గా మారిపోవడం. చిన్న చిన్న అలకలు పూనినప్పుడల్లా అవి వెంటనే ఆశించిన ఫలితాలు ఇవ్వడం చూసి పదే పదే అలకపూనుతుంటే అదొక ధోరణిగా మారిపోవడం బ్లాక్ మెయిల్ అవుతుంది