గొప్ప పఠనానుభవం

కేవలం 'ఉండటం' దాస్యం. 'జీవించడం' స్వాతంత్య్రం. 'ఉండటం' స్తబ్ధత. 'జీవించడం' చలనం. 'ఉండటం' జడత్వం. 'జీవించడం' స్పందన. ఏది కేవలం 'ఉంటుందో' అది ముడుచుకున్న జీవితం. ఏది 'జీవిస్తుందో' అది తెరుచుకున్న జీవితం.

బాలబంధు

మొన్న ఇంటికి వచ్చేటప్పటికి దేవినేని మధుసూదనరావుగారినుంచి ఒక పార్సెలు వచ్చిఉంది. విప్పి చూద్దును కదా, బి.వి.నరసింహారావుగారి సమగ్రరచనలు మూడు సంపుటాలు! నా ఆశ్చర్యానికీ, ఆనందానికీ అంతులేదు.

లేఖమాల

హరిహరప్రియ' గా ప్రసిద్ధుడైన సాతపల్లి వేంకట విశ్వనాథ భట్ట కన్నడ రచయిత, సుమారు 40 పుస్తకాలదాకా రాసాడు. కన్నడ రచయితలు కువెంపు, లంకేశ్ లకు సన్నిహితుడు. తెలుగు నుంచి విశ్వనాథ, నార్ల,సంజీవదేవ్ వంటి వారి రచనలను కన్నడంలోకి తీసుకువెళ్ళిన అనువాదకుడు.