వెళ్ళిపొయ్యాడతడు

సాయంకాలమంతా గడిపాక 'ఇక వెళ్ళొస్తాన' ని తన ఇంటికో, గదిలోకో, తనుండే ఊరికో వెళ్ళినట్టే వెళ్ళిపోయాడతడు, మరేమీ చెప్పకుండా వదిలి ఉంచకపోయినా ఏ సంకేతాలూ.