గ్రంథాలయాల నీడన

ఆధునిక అంధ్రదేశ చరిత్రలో సామాజికంగా, సాంస్కృతికంగా, రాజకీయంగా గొప్ప విప్లవాత్మక పాత్ర పోషించిన గ్రంథాలయోద్యమ కేంద్రం అది. మా మాష్టారు హీరాలాల్ గారు ఒక సారి ఒక మాటన్నారు: 'ఆంధ్రదేశంలో జాతీయోద్యమమంటే గ్రంథాలయోద్యమమే' అని