కృష్ణమూర్తి నోట్ బుక్

కవిత్వమంటే ఏమిటి? ఈ ప్రశ్న ప్రతి కవీ ఎప్పటికప్పుడు వేసుకునేదే. ఈ ప్రశ్న వేసుకుని సమాధానంగా ఎందరో ఎన్నో నిర్వచనాలు చేసారు. ప్రతి నిర్వచనమూ సరైందే, ఎందుకంటే, ఆ సమాధానం వెనక ఆ కాలానికి సంబంధించిన స్ఫూర్తీ, అప్పటి సామాజికావసరాలూ ఉంటాయి కాబట్టి.