కబీరు-9

కబీర్ సాఖీ సంగ్రహ్ కూడా గ్రంథావళిలో కనిపించే సాఖీలన్నిటికన్నా విస్తృతమైన సంకలనం. ఈ సంకలనాన్ని ఆధారం చేసుకుని ఇసాక్ ఎ ఎజెకీలు అనే ఆయన 1966 లో ఒక ఇంగ్లీషు అనువాదాన్ని వెలువరించాడు.