యుగయుగాల చీనా కవిత-3

ఒకరోజు మా నాన్న గీతసముచ్చయం చదివావా అనడిగాడు. లేదన్నాను. అయ్యో, గీత సముచ్చయం చదవకపోతే పదాలెట్లా ప్రయోగించాలో నీకెట్లా తెలుస్తుంది అన్నాడాయన

యుగయుగాల చీనా కవిత-2

నలుగురికీ హితం చేకూర్చే ధర్మం కోసం కాకుండా ఒక ప్రభువు కోసం పోరాడవలసి రావడంలోని నరకమే లఘుగీతాల్లో మనకు కనిపిస్తున్నది.

యుగయుగాల చీనా కవిత-1

ప్రాచీన చీనా సాహిత్యం మౌఖిక రూపం నుంచి లిఖిత రూపానికి పరివర్తన చెందే కాలంలో, పౌరాణిక కాలం నుంచి చారిత్రిక యుగాల్లోకి ప్రవేశిస్తున్న కాలంలో రూపుదిద్దుకున్న గీతాలు అవి. అందులో ప్రాచీన చైనా సంపూర్ణంగా కనిపిస్తుంది.