హామ్లెట్ సమస్య

ఈ ప్రపంచంలో క్రీస్తు తర్వాత అంత విస్తారంగా రాసింది హామ్లెట్ గురించేనని బుచ్చిబాబు అన్నట్టు గుర్తు. రాధాకృష్ణమూర్తిగారు హామ్లెట్ గురించి ఎలానూ రాస్తారనే అనుకున్నాం. కాని ఏమి చెప్తారా, నాలుగువందల ఏళ్ళ సాహిత్యచర్చకు అదనంగా, అన్నదే మా ఉత్కంఠ. కాని, ఆయన రాసిన ఈ వాక్యాలతో అన్నిటికన్నా ముందు ఇంగ్లీషు సాహిత్యమే సుసంపన్నమైంది.

మూడు ఉదాహరణలు

ఈ ఏప్రిల్ 23 షేక్స్పియర్ 400 వ వర్థంతి సందర్భంగా ప్రపంచమంతా ఆయన్ను ఘనంగా తలచుకుంది. ఆ రోజే బండి శ్రీహర్షగారు నాకో మేసేజి పెట్టారు, 'షేక్స్పియర్ రసజ్ఞతని మరోమారు గుర్తు చేయరూ ఇవాళ ' అంటో.

పెరిక్లిజ్, ప్రిన్స్ ఆఫ్ టైర్

షేక్ స్పియర్ 'పెరిక్లిజ్, ప్రిన్స్ ఆఫ్ టైర్ 'చదవడం పూర్తి చేసాను. చదవడం కన్నా అధ్యయనం అనడం బాగుంటుందేమో. 'న్యూ కేంబ్రిడ్జి షేక్ స్పియర్ సిరీస్' లో డొరెన్ డెల్వెషియో, అంటొని హామండ్ అనే సంకలనకర్తలు పరిష్కరించిన ప్రతి.