ఆ వేణువు నా చుట్టూ

ఈ సారి హైదరాబాద్ బుక్ ఫెయిర్లో నా కోసం కొత్త కవిత్వం తీసుకొచ్చాడు అనల్ప పబ్లికేషన్స్ బలరామ్. చైనా నుంచి గ్రీసుదాకా మూటగట్టుకొచ్చిన ఆ కవిత్వంలో, అన్నిటికన్నా ముందు నేను తెరిచిందీ, అక్కడే నిలిచిపోయిందీ రాబర్ట్ వాల్సర్ Thirty Poems (న్యూ డైరక్షన్స్, న్యూయార్క్, 2011).