రంగ్ రసియా

ఒక కవి దృక్పథమో, ఒక కళాకారుడి చిత్రణో నచ్చనివాళ్ళు తిరిగి తమ కవిత్వం ద్వారా, కళ ద్వారానూమాత్రమే వారిని ఎదుర్కోవలసిఉంటుంది. అలా ఎదురుకుంటున్నప్పుడు ఆ వ్యతిరేకవర్గాల వాళ్ళు తాము ఎవరిని వ్యతిరేకిస్తున్నారో వారితో సమానమైన శిల్పప్రమాణాలూ, శ్రేష్టతా చూపించవలసిఉంటుంది. ఆ సంఘర్షణ కళాత్మకంగా జరగవలసిఉంటుంది.