పునర్యానం-51

పుట్టడం నిజంగానే ఒక సంతోషం. కానీ మనకి అప్పుడు తెలీదు, ఈ లోకంలోకి పుడుతున్నామనీ, ఈ పుట్టుకద్వారా ఏవో కొత్త సంతోషాలకు అర్హులం కాబోతున్నామనీ. కాని ఏదో ఒక పాశం నుంచి బయటపడతాం చూడు, జన్మ అంటే అది. విడివడటమే నిజమైన పుట్టుక అని నిశ్చయంగా తెలిసే క్షణాలు అవి.

పునర్యానం-50

జీవితపు ప్రతి మలుపులోనూ ప్రతి వర్షాకాలంలోనూ అటువంటి వర్షం ఒకటేనా సాక్షాత్కరిస్తుంది. వర్షం మామూలుగా ఏదో ఎడబాటుని, లోటుని, ఏదో ప్రతీక్షని గుర్తుచేసే అనుభవం. కాని ఆ ఒక వర్షం ఉంటుందే, ఒక మహావర్షం, అది నిన్ను నిలువెల్లా ప్రక్షాళితం చేసి వెళ్ళిపోతుంది. నిన్ను పూర్తిగా కడిగేస్తుంది, నీ మాలిన్యాల్ని, నీ ప్రలోభాల్ని ఊడ్చేస్తుంది.

పునర్యానం-49

స్వస్థత (స్వ+స్థ) అంటే నీలో నువ్వు ఉండడం. నీకు నువ్వుగా ఉండడం. నీలోంచి నువ్వుతప్పిపోవటమే అనారోగ్యం.  తిరిగి ఎవరైనా నిన్ను నీకు అప్పగిస్తే, నీలో శకలాలుగా విడిపోతున్న భావోద్వేగాలను ఒకచోటకు చేర్చి నిన్ను మళ్లా సమగ్రంగా నిలబెట్టగలిగితే అంతకు మించిన చికిత్స మరొకటి లేదు.