పరవశ

ఇందులో తల్లి ఉంది, తనయుడు ఉన్నాడు, సహచరుడు ఉన్నాడు, ఒక స్త్రీ జీవితంలోని సమస్త అవస్థలూ ఉన్నాయి. అందరి జీవితాల్లో ఉన్నదే ఈమె జీవితంలోనూ ఉన్నది. కాని ఆ జీవితానుభవం ఒక అక్షరంగా మారడంలోనే ఈమె జీవితసార్థక్యం.