సర్వశ్రేష్ఠ మీనియేచర్ చిత్రకారుడు

ఒకసారి నేనాయనతో 'మీరు హిమాలయాల్ని అజరామరం చేసారు' అని అంటే, ఆయన చిరునవ్వి 'లేదు, నువ్వు పొరబడుతున్నావు దేవ్, హిమాలయాలే నన్ను అజరామరం చేసాయి' అన్నాడు.'