భాష, భక్తులు, భగవంతుడు

ప్రాచీన కాలంలో మార్గ, దేశి సంప్రదాయాల మధ్య సమన్వయం సాధించిన తెలుగు భాష ఇప్పుడు గ్లోబల్, లోకల్ ధోరణుల మధ్య సమన్వయానికి ప్రయత్నిస్తున్నదని వివరించాను.