పూలు వికసిస్తున్నాయి, వాడిపోతున్నాయి

ప్రాచీన చీనా కవిత్వంలో అద్భుతమైన కవిత్వం చెప్పిన కవయిత్రులున్నారు. కాని ప్రసిద్ధి చెందిన కవితాసంకలనాల్లో వాళ్ళ కవితలు చేరనందువల్ల బయటి ప్రపంచానికి వాళ్ళ గురించి ఎక్కువ తెలియలేదు. చీనా కవిత్వాన్ని ఇంగ్లీషులోకి అనువాదం చేసిన మొదటితరం అనువాదకులు కూడా ప్రసిద్ధి చెందిన కవులమీదనే ఎక్కువ దృష్టిపెట్టారు.