బాబ్ డిలాన్

స్వీడిష్ కమిటి మరొకసారి సాహిత్యప్రపంచాన్ని సంభ్రమానికి గురిచేసింది. పోయిన సంవత్సరం స్వెత్లానాకు సాహిత్యపురస్కారం ఇవ్వడం ద్వారా జర్నలిజాన్ని కూడా సాహిత్యప్రక్రియగా గుర్తించినట్టే, ఈ ఏడాది బాబ్ డిలాన్ కు పురస్కారం ప్రకటించడం ద్వారా ఫోక్ రాక్ మూజిక్ ని కూడా అత్యుత్తమ సాహిత్యప్రక్రియగా గుర్తించినట్టయింది.