కాలం నుంచే తపస్సు

సృష్టిలో ఉన్న ఒక లయ, దాన్నే 'ఋతం' అన్నారు, సూర్యాస్తమయాలు, దివారాత్రాలు, ఋతువులు, సంవత్సరాలు, ఆ లయానుగుణంగా జీవించడమే వాళ్ళు కోరుకున్నది. అలా జీవించిందే ఋతం, అది కానిదంతా 'అనృతం'