ఒక్కడూ కనబడలేదు

ఇన్నేళ్ళ నా అభిప్రాయాన్ని పరాస్తం చేసేసారు సుష్మ. కబీర్ దోహాలకి నా వచన అనువాదాల్ని ఆమె ట్యూన్ చేసి నాకు పంపించినప్పుడు నన్ను సంభ్రమం ముంచెత్తింది. ఎలా అయితే, అనువాదాన్ని దాటి కూడా కవిత్వం ప్రవహించగలదో, అనువాదాన్ని దాటి సంగీతం కూడా ప్రవహించగలదని ఇప్పుడు నాకు అర్థమయింది.

పునర్యానం-60

అన్నం నుంచి ఆనందం దాకా ఒక చక్రమనీ, ఆనందలోకానికి చేరుకున్నాక నువ్వు తిరిగిమళ్ళా అన్నమయకోశంవైపు దిగి రావలసి ఉంటుందనీ ఋషి అంటున్నాడు. అంతేకాదు, ఆ స్థితికి చేరుకున్నాక 'అన్నం న నింద్యాత్' (అన్నాన్ని నిందించకండి), 'అన్నం బహు కుర్వీత'(అన్నాన్ని విరివిగా అందించండి) అంటున్నాడు.

పునర్యానం-59

పునర్యానం అయిదవ అధ్యాయంలో చివరి కవిత దగ్గరకు చేరుకున్నాం.  కథ వరకూ, కవి జీవితప్రయాణం వరకూ, ఈ కవితతో కావ్యం ముగిసిపోయింది. కాని ఇది కావ్యానికి ముగింపు కాదు. కావ్యంలో చివరి అధ్యాయం, కృతజ్ఞతా సమర్పణ మిగిలి ఉంది.

Exit mobile version
%%footer%%