వర్డ్స్ వర్త్ కవితానుశీలన

ఆయన వ్యాసం నాకొక కనువిప్పు. ఈ పద్ధతిలోనే మన కవుల కవిత్వాన్ని కూడా పరిశీలించవచ్చు. ముఖ్యంగా, మమ్మటుడు 'కావ్యప్రకాశం' లో పేర్కొన్న పద, వాక్య, అర్థ దోషాల నుంచి మన కవులు ఎట్లా తప్పించుకోలేకపోతున్నారో చూడవచ్చు